Start a new topic

How to paying by year !

một vài ngà trước , tôi có yêu cầu lên upviral team để nhờ sự giúp đỡ về cách nâng cấp gói sử dụng lên 1 năm , nhưng tài khoản của tôi lại bị hủy , trong thư phản hồi tôi nhận được yêu cầu đăng kí lại dịch vụ , vậy khi đăng kí lại những khách hàng của tôi vẫn còn không ? tôi đã thử đăng kí lại nhưng không thấy trang nào hiển thị gói thanh toán 1 năm cả ! 

1 Comment

A few days ago, I requested an upviral team to get help on how to upgrade a 1 year use package, but my account was canceled, in the response I received a request for re-registration. So, when re-registering my customers is still not? I tried to re-register, but did not see any pages showing the 1-year payment plan!

Login or Signup to post a comment